SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováno podle čl. 30 odst. 2 Nařízení Evropského paramentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

Jako subjekt údajů ……………………………………………………………………………………………………………..
(jméno, příjmení, adresa)

tímto souhlasím

  1. se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon, záznamy o průběhu poradenství pro účel dokumentace průběhu poradenství po dobu maximálně 10 let nebo do odvolání souhlasu;
  2.  se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, telefon za účelem případné další komunikace po dobu maximálně 10 let nebo do odvolání souhlasu,

provozovatelce Ing. Ireně Blechové, IČO 87772752, Milíčova 4200/21, Hodonín.

Souhlas je možné kdykoliv odvolat zasláním žádosti na e-mailovou adresu provozovatele info@nutrivita.cz, písemnou žádostí na adresu sídla provozovatele nebo ústně. Provozovatel ze zákona může při ústní žádosti požadovat dodatečné informace pro potvrzení totožnosti.

Pro účely fakturace zpracovává provozovatel následující údaje: jméno, příjmení, adresa. Pro tento účel není ze zákona potřebný souhlas subjektu údajů, jde o zákonný požadavek provozovatele. Takto poskytnuté údaje se zpracovávají po dobu 10 let.

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem byl(a) obeznámen(á) se svými právy podle ust. § 12 a §21 zákona o ochraně  osobních údajů a svých práv podle GDPR:

  • právo požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům
  • právo na opravu osobních údajů
  • právo na vymazání osobních údajů
  • právo na omezení zpracování osobních údajů
  • právo namítat proti zpracování osobních údajů
  • právo na přenosnost svých osobních údajů
  • právo odvolat souhlas (pokud je souhlas právním základem zpracování)
  • právo podat stížnost dozorčímu orgánu, t.j. Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky.

Osobní údaje nebudou poskytnutý třetím stranám.

Prohlašuji, že všechny postkytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

V ………………………………………………, dne …………………………………………..

………………………………………………..

Podpis subjektu údajů